Diaľkomery a prístroje nočného videnia


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Jarmila Seňanová
jarmila.senanova@mod.gov.sk
tel.: 0960 317649

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 09.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.05.2022

Termín obhliadky: ZNM Nemecká 18.5.2022 do 20.5.2022


VEC
 
Identifikačné čislo 78068
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Prístroj pozorovací nočný SIMRAD GN2 D XD-4
Rok uvedenia do prevádzky 2008
Stručná identifikácia Prístroj pozorovací nočný SIMRAD GN2 D XD-4, ev.č. 08-0469
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 198  €
Poznámka Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu.Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 27.5.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním .
VEC
 
Identifikačné čislo 78069
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Prístroj pozorovací nočný SIMRAD KN 252 F
Rok uvedenia do prevádzky 2004
Stručná identifikácia Prístroj pozorovací nočný SIMRAD KN 252F, ev.č. 04-0016
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 191  €
Poznámka Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 27.5.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním .
VEC
 
Identifikačné čislo 78070
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Diaľkomer laserový s príslušenstvom PLRF 15
Rok uvedenia do prevádzky 2004
Stručná identifikácia Diaľkomer laserový s príslušenstvom PLRF 15, ev.č.04-5013
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 779  €
Poznámka Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 27.5.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním .
Prístroj je určený na meranie diaľok a uhlov, na pozorovanie bojiska a zisťovanie súradníc.
VEC
 
Identifikačné čislo 78071
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Diaľkomer laserový s príslušenstvom PLRF 15
Rok uvedenia do prevádzky 2003
Stručná identifikácia Diaľkomer laserový s príslušenstvom PLRF 15, ev.č. 03500008
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 461  €
Poznámka Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 27.5.2022 Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním .
Prístroj je určený na meranie diaľok a uhlov, na pozorovanie bojiska a zisťovanie súradníc.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu

Ak v súlade s ponukou správcu prejavujete záujem len o časť ponúkaného majetku štátu, konkretizujte aj majetok, na ktorý sa Vaša cenová ponuka vzťahuje.