Dvojizbový byt v Trnave v pôvodnom stave na ulici A.Kubinu 30 , Trnava


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: JUDr.Alena Foltýnová
alena.foltynova@minv.sk
tel.: 0335564316

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Trnava
Obec: Trnava
Katastrálne územie: Trnava
Adresa ponúkaného majetku štátu: A.Kubinu 3200/30, Trnava
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 99900  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 99900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.08.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie bytu je na náklady budúceho správcu. Príslušenstvo k bytu je uvedené v znaleckom posudku č. 32/2021 vypracovaného znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a. s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE BYT. Č. 8 V TRNAVE " na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku. Ak by o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí by splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Byt
 
Identifikačné čislo 76218
Číslo bytu 8
Podlahová plocha bytu 57 m2
Poschodie 4
Číslo vchodu 30
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 3200
Číslo listu vlastnictva 6751
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 557/10000
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2540/31

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1629891798_zaznam_z_vyhodnotenie_pk__tt.docx