Garáž s pozemkom nachádzajúca sa v k. ú. Čadca, Čadca


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Šenkýrová
janka.senkyrova@minv.sk
tel.: 0961405407

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Čadca
Obec: Čadca
Katastrálne územie: Čadca
Adresa ponúkaného majetku štátu: areál priemyselnej zóny firmy JOKO a syn
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2980  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2980  €
Dátum zverejnenia ponuky: 16.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2021

Termín obhliadky: po dohode so správcom


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "PK-garáž s pozemkom v k. ú. Čadca- NEOTVÁRAŤ" na adresu: MV SR-Centrum podpory Žilina, odd. nehnuteľností, ul. Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

Stavba
 
Identifikačné čislo 76179
Súpisné číslo stavby 25050
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 9407/14
Číslo listu vlastnictva 4756
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76180
Parcelné číslo pozemku 9407/14
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 22 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3129
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu