Lietadlo AN 26


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Jarmila Seňanová
jarmila.senanova@mod.gov.sk
tel.: 0960 317649

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 46516  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.05.2022

Termín obhliadky: VÚ 1201 Kuchyňa od 18.5.2022 do 20.5.2022


VEC
 
Identifikačné čislo 78093
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Lietadlo AN 26
Rok výroby 1983
Stručná identifikácia Lietadlo AN 26 ev.č. 13208
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 27.5.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním .
Lietadlo AN 26 je dvojmotorové turbovrtuľové transportné lietadlo pre krátke a stredné trate.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu