Nehnuteľnosť k.ú. Poltár, LV č. 1837, Poltár


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poltár
Obec: Poltár
Katastrálne územie: Poltár
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sklárska ulica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 20000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 20000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 29.07.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.07.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.08.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Syčovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5973/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306 311.

Byt
 
Identifikačné čislo 78657
Číslo bytu 28
Podlahová plocha bytu 36 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 19
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 505
Číslo listu vlastnictva 1837
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 36/2154
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2133
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 36/2154
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78658
Parcelné číslo pozemku 2133
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 690 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1837
Prevádzaný majetkový podiel 36/2154

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu