Nehnuteľnosti k. ú. Krupina LV č. 2558, Krupina


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Dubovská
Iveta.Dubovska@minv.sk
tel.: +421484306312

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krupina č. 367
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 40500  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 40500  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode u Mgr. Ivety Dubovskej na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, tel. č. +421484306312.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76559
Súpisné číslo stavby 367
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 908/2
Číslo listu vlastnictva 2558
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Sklad predtým garáž na pozemku p. č. 908/2, Letná kuchynka na pozemku p. č. 908/2, Oplotenie, Vonkajšie schody
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76560
Parcelné číslo pozemku 908/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 449 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2558
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76561
Parcelné číslo pozemku 908/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 152 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2558
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1635240522_zapisnica_z_pk_krupina.docx