Nehnuteľnosti k. ú. Veľká Ves nad Ipľom LV č. 141, Veľká Ves nad Ipľom, Veľká Ves nad Ipľom


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Dubovská
Iveta.Dubovska@minv.sk
tel.: +42148/43 06 312

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Veľký Krtíš
Obec: Veľká Ves nad Ipľom
Katastrálne územie: Veľká Ves nad Ipľom
Adresa ponúkaného majetku štátu: Veľká Ves nad Ipľom
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3530  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3530  €
Dátum zverejnenia ponuky: 21.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode u Mgr. Ivety Dubovskej na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, tel. č. +421484306312.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76549
Parcelné číslo pozemku 571/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 428 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 141
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76550
Parcelné číslo pozemku 571/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 1586 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 141
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Stavba
 
Identifikačné čislo 76551
Súpisné číslo stavby 60
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 571/1
Číslo listu vlastnictva 141
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Príslušenstvo Plot pred domom

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1635240663_zapisnica_z_pk_velka_ves_nad_iplom.docx