Nehnuteľnosti k.ú. Tisovec, LV č.2534, podiel 1/2, Tisovec


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Tisovec
Katastrálne územie: Tisovec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ľudovíta Štúra 598/1, Tisovec
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3570  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3570  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u JUDr. Syčovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5973/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306 311.

Byt
 
Identifikačné čislo 79615
Číslo bytu 6
Podlahová plocha bytu 48 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 1
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 598
Číslo listu vlastnictva 2534
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/2
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 47/286
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2486/2
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený Právny vzťah k parcele 2486/2, ktorej leží stavba 598 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2330, pozemok nie je predmetom ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu