Nehnuteľný majetok v k. ú. Košická Nová Ves, Košice - mestská časť Košická Nová Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Macková
Lenka.Mackova2@minv.sk
tel.: 0556001456

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice III
Obec: Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Katastrálne územie: Košická Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Záhradkárska lokalita Konopiská
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 19300  €
Dátum zverejnenia ponuky: 17.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.02.2023Poznámka k ponuke:
Predmetom ponuky je stavba - rekreačná chata súpisné číslo 1351 bez pozemku, nachádzajúca sa v záhradkárskej lokalite Konopiská v k.ú. Košická Nová Ves. Nehnuteľnosť je dlhodobo nevyužívaná, technický stav objektu vykazuje výrazné zanedbanie bez vykonávania údržby.
Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Košice, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "PK – NEOTVÁRAŤ – Košická Nová Ves". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.


Stavba
 
Identifikačné čislo 79844
Súpisné číslo stavby 1351
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1101/253
Číslo listu vlastnictva 1629
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu