Nehnuteľný majetok v k. ú. Sokoľ, Sokoľ


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Macková
Lenka.Mackova2@minv.sk
tel.: 0556001456

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice - okolie
Obec: Sokoľ
Katastrálne územie: Sokoľ
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sokoľ 615
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 8100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2022Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Košice, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "PK – NEOTVÁRAŤ – Sokoľ". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79617
Parcelné číslo pozemku 996
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 51 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 386
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79618
Parcelné číslo pozemku 997
Druh pozemku záhrada
Výmera 327 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 386
Prevádzaný majetkový podiel 1/2

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu