Nehnuteľný majetok v k. ú. Svinica , Svinica


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Košice
IČO:
Adresa správcu: Komenského 52
Mesto: Košice
PSČ: 04126
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Macková
Mackova.Lenka2@minv.sk
tel.: 0556001456

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice - okolie
Obec: Svinica
Katastrálne územie: Svinica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Svinica 70
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 02.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.09.2022Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Košice, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvedeného majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "PK – NEOTVÁRAŤ – Svinica". Ponuku o prevod správy uvedeného majetku štátu je možné správcovi doručovať na adresu: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78666
Súpisné číslo stavby 70
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 452
Číslo listu vlastnictva 1228
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo oplotenie predné p.č. 452, oplotenie záhrady p.č. 453, kopaná p.č. 452, vodovodná prípojka p.č. 452, kanalizačná prípojka p.č. 452, žumpa p.č. 452

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu