Parcela č. 5/12 k.ú. Rusovce, Bratislava - mestská časť Rusovce


Správca ponuky

Správca: Slovenský ľudový umelecký kolektív
IČO: 00164780
Adresa správcu: Balkánska 31 / 66
Mesto: Bratislava
PSČ: 853 08
Kontaktná osoba: Jaroslav Mendel
jaroslav.mendel@sluk.sk
tel.: +421 2 204 78 207

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Rusovce
Katastrálne územie: Rusovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava - Rusovce
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 170  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 380000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 380000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 28.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.08.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava - Rusovce s označením: "Ponuka správcov-pozemok k.ú. Rusovce".
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku. Ak by o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76164
Parcelné číslo pozemku 5/12
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1337 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 192
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo -