Parcela KN-C č. 5341/15, k.ú. Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: PhDr. Lukáš Važan
lukas.vazan@minv.sk
tel.: 041/5117 387

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Pozemok tvorí parcela nepravidelného tvaru, plocha je svahovitá, z voľným prístupom po nespevnenej ceste a z jestv. areálu, celková výmera pozemku je 1028 m2. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme elektr. vedenia - VN.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76908
Parcelné číslo pozemku 5341/15
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1028 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 21620
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1640770217_vyhodnotenie_pk_parcela5341lomene15.docx