Parcela reg. EKN parc. č. 1406/101 k. ú. Veľké Úľany, Veľké Úľany


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Šabršulová
ingrid.sabrsulova@minv.sk
tel.: 0335564214

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Galanta
Obec: Veľké Úľany
Katastrálne územie: Veľké Úľany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Piesková ulica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 12400  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 12400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.10.2022

Termín obhliadky: voľne prístupné


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - PK -E KN č. 1406/101 k. ú. Veľké Úľany" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Pozemok je zarastený, v zmysle územného plánu plocha vyhradená na IBV, bez infraštruktúry..
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku.
Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79156
Parcelné číslo pozemku 1406/101
Druh pozemku vinica
Výmera 305 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 3783
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo nie

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu