Podiel na pozemku parc. KN-E č. 10365 k. ú. Nižná, Nižná


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Pavčová
eva.pavcova@minv.sk
tel.: 0918 805 098

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Tvrdošín
Obec: Nižná
Katastrálne územie: Nižná
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1640  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1640  €
Dátum zverejnenia ponuky: 15.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76165
Parcelné číslo pozemku 10365
Druh pozemku orná pôda
Výmera 165 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2911
Prevádzaný majetkový podiel 6/12

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu