Podiel na pozemku parc. KN - E č. 1155/1 k. ú. Čičmany, Čičmany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pytlová
jarmila.pytlova@minv.sk
tel.: 041/5117 238

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žilina
Obec: Čičmany
Katastrálne územie: Čičmany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 130  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 130  €
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.10.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76533
Parcelné číslo pozemku 1155/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 218 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2355
Prevádzaný majetkový podiel 73/1728

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1634876477_vyhodn_pk__22_10_2021_cicmany.docx