Podiely na pozemkoch v k. ú. Terchová, Terchová


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pytlová
jarmila.pytlova@minv.sk
tel.: 041/5117 238

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žilina
Obec: Terchová
Katastrálne územie: Terchová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2520  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2520  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.12.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76898
Parcelné číslo pozemku 300/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 176 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 12418
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76899
Parcelné číslo pozemku 300/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 79 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 12418
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76900
Parcelné číslo pozemku 300/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 35 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 10433
Prevádzaný majetkový podiel 1/3

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1640595211_vyhodn_pk__27_12_2021_terchova.docx