Ponuka podielu pozemku v k.ú. Jarabina, Jarabina


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Dvorčáková
andrea.tothova2@minv.sk
tel.: 0961805478

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Stará Ľubovňa
Obec: Jarabina
Katastrálne územie: Jarabina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jarabina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1560  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1560  €
Dátum zverejnenia ponuky: 29.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.08.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jarabina, okr. Stará Ľubovňa, vedeného na LV 1165 a to podiel 24650/41840 t.j. ( 163,18 m2 z výmery 277 m2) pozemku parc. č. CKN 241/1. Na uvedenom pozemku je postavený bytový dom so súp. č. 306 evidovaný na LV 1318. Na pozemok je zriadené vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov. Uvedený nehnuteľný majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej " Ponukové konanie - pozemok v k. ú. Jarabina" na adresu : MV SR - Centrum podpory Prešov, odd. nehnuteľnosti, Štúrova 7, 080 01 Prešov
Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 15.00 hod. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 30.08.2021. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76264
Parcelné číslo pozemku 241/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 163 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1165
Prevádzaný majetkový podiel 24650/41840