Ponukové konanie - Budova Malacky, Malacky


Správca ponuky

Správca: Národné centrum zdravotníckych informácií
IČO: 00165387
Adresa správcu: Lazaretská 26
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kadášová
katarina.kadasova@nczisk.sk
tel.: 02 / 57269 716

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Malacky
Obec: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova ul. č. 144
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 785000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.06.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Charakteristika nehnuteľného majetku:
Budova a pozemok pod budovou sú situované na Štúrovej ulici č. 144 v Malackách. Budova má 3 nadzemné podlažia a rovnú strechu. Je to objekt, ktorý v minulosti patril do areálu Stredného odborného učilišťa NPP a bol objektom SO 01. Budova bola využívaná na vzdelávací proces. Je situovaná v areáli vojenského útvaru.
Vhodné využitie je na výučbu, sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo, administratívu a pod. z hľadiska technického stavu objekt vyžaduje rekonštrukciu.

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na bezodplatný prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie - k.ú. Malacky - neotvárať" na adresu :
Národné centrum zdravotníckych informácií,
Odbor hospodárskej správy a majetku
Lazaretská 26
811 09 Bratislava


Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie pred termínom jeho ukončenia bez uvedenia dôvodu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78205
Súpisné číslo stavby 5152
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3614/76
Číslo listu vlastnictva 5898
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78206
Parcelné číslo pozemku 3614/76
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1007 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5898
Prevádzaný majetkový podiel 1/1