Ponukové konanie - Elektrocentrála ČSAB-6-3/1-400/230 (24423 - I.)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Branko Péchy
branko.pechy@reserves.gov.sk
tel.: 0910448187

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1109  €
Dátum zverejnenia ponuky: 05.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


VEC
 
Identifikačné čislo 78031
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Elektrocentrála ČSAB-6-3/1-400/230 (24423 -
Rok výroby 1986
Stručná identifikácia Elektrocentrála ČSAB-6-3/1-400/230 (24423 - I.), Stroj: ČSAB-6-3-400/230, výr. č./rok: 4351/86
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie " Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov a adresu s označením príslušného hesla " PONUKOVÉ KONANIE - Elektrocentrála ČSAB-6-3/1-400/230 (24423 - I.) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 16.05.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Majetok je uskladnený v areáli strediska Kysuce so sídlom na adrese Cesta do Rudiny 3037/34 K, 024 01 Kysucké nové mesto.
V cenovej ponuke, v časti poznámka žiadame uviesť účel využitia hmotného majetku. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.

Technický stav Elektrocentrála ČSAB-6-3/1-400/230 (24423 - I.):
- na základe revíznej správy z roku 2021 je elektrocentrála nefunkčná
- morálne i fyzicky zastaralá
- nie je schopná dlhodobej prevádzky
- znečistený palivový filter, nefunkčný voltmeter