Ponukové konanie k.ú. Záhorská Bystrica, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Adam Bartoš, PhD.
adam.bartos@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8284

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Katastrálne územie: Záhorská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Záhorská Bystrica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3580000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3580000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2021

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so Zákonom NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu nachádzajúci sa v katastrálnom území Záhorská Bystrica, obec BA - m.č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava. Nehnuteľnosti - pozemky sú zapísané na liste vlastníctva 3096 a 7498 vedenými Okresným úradom Bratislava. Znaleckým posudkom číslo 32/2021 zo dňa 02.06.2021 bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výške 3 580 000 eur (slovom: tri milióny päťstoosemdesiattisíc). V zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 zákona, v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci vášho predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že máte finančné krytie na jeho prevádzku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75946
Parcelné číslo pozemku 2685/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1996 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75947
Parcelné číslo pozemku 2685/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 981 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75948
Parcelné číslo pozemku 2685/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 467 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75949
Parcelné číslo pozemku 2685/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 460 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75950
Parcelné číslo pozemku 2685/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 5542 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75951
Parcelné číslo pozemku 2685/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3453 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75952
Parcelné číslo pozemku 2686
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 495 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75953
Parcelné číslo pozemku 2687/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 65 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75954
Parcelné číslo pozemku 2687/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 6 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75955
Parcelné číslo pozemku 2688
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 39 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75956
Parcelné číslo pozemku 2689
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 42 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75957
Parcelné číslo pozemku 2690/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2488 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75958
Parcelné číslo pozemku 2673/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 230 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3096
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75959
Parcelné číslo pozemku 2159/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 726 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 7498
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu