Ponukové konanie - Letecké pneumatiky (24)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Zachar
tibor.zachar@reserves.gov.sk
tel.: 0911 806 788

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 13318  €
Dátum zverejnenia ponuky: 25.07.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.07.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2022

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


VEC
 
Identifikačné čislo 78648
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Letecké pneumatiky
Rok uvedenia do prevádzky nové - nevyužívané
Rok výroby 2007
Stručná identifikácia Letecké pneumatiky rozmer 480x200 M14, 595 x185 M14, 720 x320 M3, 865x280 M1A
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie "Ponukového konania" na prevod správy prebytočného hnuteľného majetku štátu.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla " PONUKOVÉ KONANIE - Letecké pneumatiky (24) - NEOTVÁRAŤ".
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 15.08.2022. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.
Majetok je uskladnený na adrese Železničná 2/38, 916 21 Čachtice.
V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.

Výherca ponuky

Meno Ministerstvo obrany SR
Sídlo Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO 30845572
Stav úspešný predaj
Protokol 1660736015_zapis_c._212022_letecke_pneumatiky_60_ks_24_ks.doc