Ponukové konanie - Nákladné vozidlo TATRA T815 (24486)


Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Bc. Monika Trollerová
odpredaj@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8305

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 4103  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.10.2021

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


VEC
 
Identifikačné čislo 76572
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku Nákladné vozidlo TATRA T815 ( 24486)
Rok uvedenia do prevádzky 1988
Rok výroby 1988
Stručná identifikácia DRUH: Nákladné vozidlo, ZNAČKA: TATRA, OBCHODNÝ NÁZOV: T815, ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV: 19000.4 cm3, NAJVAČŠÍ VÝKON MOTORA: 235.00 kW, NAJVAČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ: 21 500kg, DRUH PALIVA: nafta, FARBA: zelená, STAV TACHOMETRA: 6 420 km
Majetkový podiel 100%
Poznámka Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava(ďalej len "správca"), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje vyhlásenie ponukového konania na prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu: "Nákladné vozidlo TATRA T815 (24486)". Majetok je uskladnený v areáli závodu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Brodnianka so sídlom na adrese Cesta do Rudiny 3037/34, 024 01 Kysucké nové Mesto.
V zmysle ustanovenia §8f ods. 3 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinný preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že máte finančné krytie na jeho prevádzku.

Technický stav vozidla: vozidlo je pojazdné avšak nemá funkčnú batériu.