Ponukové konanie - nehnuteľnosti v k. ú. Petrovany, okres Prešov , Petrovany


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Jana Pošefková
jana.posefkova@minv.sk
tel.: 0961805429

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Petrovany
Katastrálne územie: Petrovany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Petrovany 499
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 342000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 342000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej "Ponukové konanie - nehnuteľnosti v k. ú. Petrovany, okres Prešov - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Ponuky je potrebné v tomto termíne doručiť, nie odoslať.
Ponuky je možné doručiť aj osobne na podateľňu najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79590
Súpisné číslo stavby 499
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1989/3
Číslo listu vlastnictva 999
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo vodovodná a kanalizačná prípojka, rozvody elektrickej energie
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79593
Parcelné číslo pozemku 1989/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 288 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 999
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79594
Parcelné číslo pozemku 1989/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 309 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 999
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo na pozemku sú postavené haly garáží bez označenia súpisným číslom
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79601
Parcelné číslo pozemku 1989/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 8 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 999
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo na pozemku je postavený anténny stožiar bez označenia súpisným číslom
Stavba
 
Identifikačné čislo 79603
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla - haly garáží
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1989/2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 79604
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla - anténny stožiar
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1989/4
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu