Ponukové konanie nehnuteľností v katastrálnom území Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, Čachtice


nové

Správca ponuky

Správca: Správa štátnych hmotných rezerv SR
IČO: 30844363
Adresa správcu: Pražská 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 81263
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Sálusová
tatiana.salusova@reserves.gov.sk
tel.: 02 / 5727 8251

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Čachtice
Katastrálne územie: Čachtice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Čachtice
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1290000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1290000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 08.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.07.2021

Termín obhliadky: dohodou (termín konania obhliadky je potrebné dostatočne VOPRED dohodnúť s kontaktnou osobou)


Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Pražská 29, 812 63 Bratislava (ďalej len „správca“), v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ponúka na prevod správy nehnuteľný majetok štátu vrátane príslušenstva, nachádzajúci sa v katastrálnom území Čachtice, obec Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom. Nehnuteľnosti (stavby a pozemky) sú zapísané na liste vlastníctva č. 145, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom. Znaleckým posudkom číslo úkonu 22/2021 zo dňa 21.05.2021 bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľnosti vrátane príslušenstva vo výške 1 290 000,00 € (slovom: jedenmilión dvestodeväťdesiattisíc eur). V zmysle ustanovenia §8 ods. 5 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a že máte finančné krytie na jeho prevádzku.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75925
Súpisné číslo stavby 569
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3192/1
Číslo listu vlastnictva 145
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Súčasťou stavby so súpisným číslom 569 - administratívnej budovy je aj zariadenie a príslušenstvo a to:
- kuchynská linka,
- vstavaný odsávač pár s uhlíkovým filtrom,
- indukčný varný panel štvorzónový,
- vstavaná rúra,
- vstavaná mikrovlnná rúra,
- plynová kotolňa, serverovňa, EPS, vonkajšie osvetlenie, atď.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75926
Parcelné číslo pozemku 3192/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1364 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 145
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75927
Parcelné číslo pozemku 3192/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 134 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 145
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75928
Parcelné číslo pozemku 3192/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 12827 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 145
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu