Ponukové konanie NHMŠ - k.ú. Veľký Meder, Veľký Meder


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 681156
Adresa správcu: Špitálska 4,6,8
Mesto: Bratislava
PSČ: 816 43
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Bežová
eva.bezova@employment.gov.sk
tel.: +421 2046 1136

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Veľký Meder
Katastrálne územie: Veľký Meder
Adresa ponúkaného majetku štátu: Želiarska 36, Veľký Meder
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1000000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.08.2021

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujem o ponuku zasielajte na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k.ú. Veľký Meder - NEOTVÁRAŤ".

Stavba
 
Identifikačné čislo 76232
Súpisné číslo stavby 2069
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3/5, 35/2
Číslo listu vlastnictva 4405
Prevádzaný majetkový podiel 1/1