Ponukové konanie, pozemky v k. ú. Hôrka- Gánovské slaniská (IV. stupeň ochrany), Hôrka


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo životného prostredia SR
IČO: 42181810
Adresa správcu: Nám. Ľ.Štúra 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 35
Kontaktná osoba: Judr. Mgr. Veronka Dvončová
veronika.dvoncova@enviro.gov.sk
tel.: 421 2 5956 2288

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Poprad
Obec: Hôrka
Katastrálne územie: Hôrka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hôrka
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 191000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2023Poznámka k ponuke:
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Predmetné pozemky sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000-územia európskeho významu SKUEVO139 Gánovské slaniská (stupeň ochrany IV.) Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom: "Ponukové konanie, k. ú. Hôrka NEOTVÁRAŤ" na adresu správcu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s uvedením názvu a sídla správcu. Ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Správca je povinný splniť podmienky uvedené v § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79817
Parcelné číslo pozemku 822
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2150 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1340
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79818
Parcelné číslo pozemku 823/3
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1007 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1340
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79819
Parcelné číslo pozemku 841/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1246 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1340
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79820
Parcelné číslo pozemku 841/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1246 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1340
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79821
Parcelné číslo pozemku 841/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 398 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1340
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu