Ponukové konanie, pozemky v k. ú. Turík , Turík


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo životného prostredia SR
IČO: 42181810
Adresa správcu: Nám. Ľ.Štúra 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 35
Kontaktná osoba: Judr. Mgr. Veronka Dvončová
veronika.dvoncova@enviro.gov.sk
tel.: 421 2 5956 2288

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Turík
Katastrálne územie: Turík
Adresa ponúkaného majetku štátu: Turík
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1480  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2023Poznámka k ponuke:
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Lesný pozemok sa nachádza v prírodnej rezervácii Turínske dubiny so IV. stupňom ochrany a ostatné ponúkané pozemky susedia s jej juhovýchodnou časťou. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej príslušným heslom: "Ponukové konanie, k. ú. Turík NEOTVÁRAŤ" na adresu správcu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava s uvedením názvu a sídla správcu. Ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Správca je povinný splniť podmienky uvedené v § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79813
Parcelné číslo pozemku 296/20
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 16 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 323
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79814
Parcelné číslo pozemku 296/21
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 228 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 323
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79815
Parcelné číslo pozemku 298/4
Druh pozemku lesný pozemok
Výmera 33559 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 323
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79816
Parcelné číslo pozemku 299/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 53 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 323
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu