Ponukové konanie - pozemok "C"KN parc. č. 5450/3, k.ú. Vinohrady, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Kramarčíková
lenka.kramarcikova@minv.sk
tel.: 0961046353

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Limbová
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 328000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 328000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 28.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2021Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 29/2021 zo dňa 24.07.2021, ktorý vypracoval Ing. Rudolf Hromádka, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby, EČ: 911206.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76263
Parcelné číslo pozemku 5450/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 770 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1799
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ministerstvo zdravotníctva SR
Sídlo Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO 00165565
Stav úspešný predaj
Protokol 1631017183_zapisnica_z_ponukoveho_konania.docx