ponukové konanie - pozemok "C"KN parc.č. 4221/3, k.ú. Senec, Senec


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Sedláková
helena.sedlakova@minv.sk
tel.: 0961046350

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Senec
Obec: Senec
Katastrálne územie: Senec
Adresa ponúkaného majetku štátu: ulica Bratislavská
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 47200  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 47200  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.06.2022Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 109/2022, ktorý dňa 05.05.2022 vyhotovila znalecká organizácia FINDEX s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, evidenčné číslo znalca 900266

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78100
Parcelné číslo pozemku 4221/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 476 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 9095
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu