Ponukové konanie - pozemok parc. č. 4450/562 v k. ú. Zobor, Nitra


Správca ponuky

Správca: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
IČO: 34000666
Adresa správcu: Pri Šajbách 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 06
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák
novakm@barmo.sk
tel.: 0903 620 216

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Zobor
Adresa ponúkaného majetku štátu: Jelenecká ul. v Nitre
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 12400  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 12400  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 12400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2022

Termín obhliadky: na základe telefonického dohovoru


Poznámka k ponuke:
Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 1/2022 vypracovanom znalcom Ing. Dušanom Hrbatým.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78178
Parcelné číslo pozemku 4450/562
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 177 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4218
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1655815219_zapisnica_z_vyhodnotenia_pk__p._c._4450562.pdf