Ponukové konanie - pozemok v k. ú. Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sorgerová
ingrid.sorgerova@minv.sk
tel.: 0961805412

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Nižný Hrabovec
Katastrálne územie: Nižný Hrabovec
Adresa ponúkaného majetku štátu: 094 21
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 5200  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 5200  €
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.09.2022Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Nižný Hrabovec, obec Nižný Hrabovec, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2, a to pozemku parc. C - KN č. 5/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 512 m², v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR v súčasnosti neslúži, ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Pozemok sa nachádza v zastavanom území Obce, okolo bytového domu so súp. číslom 409.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „Ponukové konanie - k. ú. Nižný Hrabovec - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov v termíne do 05.09.2022 vrátane. Ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať.
Správca si vyhradzuje právo odstúpenia od ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78752
Parcelné číslo pozemku 5/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 512 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu