Ponukové konanie – Prebytočný nehnuteľný majetok-pozemok p. č. 1656/9, LV č. 2037 v k. ú. Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, ...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Spišáková
zlatica.spisakova@minv.sk
tel.: 0961954069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Spišská Nová Ves
Obec: Spišské Vlachy
Katastrálne územie: Spišské Vlachy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Spišské Vlachy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1970  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1970  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.08.2021

Termín obhliadky: podľa potreby


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe Ministerstva vnútra SR, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom:
"NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: Pozemok p. č. 1656/9, Spišské Vlachy"
na adresu správcu majetku: Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02 Košice.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, má aj finančné krytie na jeho prevádzku.
Ak o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76189
Parcelné číslo pozemku 1656/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 397 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2037
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu