Ponukové konanie - Súbor nehnuteľností, k. ú. Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Bírová
natalia.birova@minv.sk
tel.: 0961046351

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Podunajské Biskupice, Vetvárska ulica
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3560  €
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.12.2021

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Bližšie informácie k ponúkaným nehnuteľnostiam a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode s kontaktnou osobou.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76347
Parcelné číslo pozemku 2624/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 56 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76348
Parcelné číslo pozemku 2624/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 159 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76349
Parcelné číslo pozemku 2624/3
Druh pozemku záhrada
Výmera 184 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76350
Parcelné číslo pozemku 2624/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 29 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76351
Parcelné číslo pozemku 2624/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 56 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Stavba
 
Identifikačné čislo 76352
Súpisné číslo stavby záhradný dom (bez súpisného čísla)
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2624/5
Číslo listu vlastnictva 2427
Prevádzaný majetkový podiel 1/24

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1641378071_1._ponukove_konanie__zapisnica.docx