Pozemky, Horné Lefantovce, Horné Lefantovce


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Angela Mojsesová
angela.mojsesova@minv.sk
tel.: 0961 30 5448

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nitra
Obec: Horné Lefantovce
Katastrálne územie: Horné Lefantovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Lefantovce
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 73500  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 73500  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.12.2022

Termín obhliadky: podľa hodody


Poznámka k ponuke:
Predmetom ponuky sú pozemky v k. ú. Horné Lefantovce. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej "prevod správy nehnuteľného majetku v k. ú. Horné Lefantovce - NEOTVÁRAŤ" na adresu Centrum podpory Nitra, odd. nehnuteľností, Piesková 32, 949 01 Nitra. MV SR, Centrum podpory Nitra si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79612
Parcelné číslo pozemku 191/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2158 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 981
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo na predmetnom pozemku sa nachádza Krypta rodu EDELSHEIM-GIULAI, ktorá nie je predmetom ponukového konania
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79613
Parcelné číslo pozemku 191/7
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 6780 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 981
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu