Pozemok C-KN parc. č. 5012/47 v k. ú. Prešov, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Jana Turčanová
jana.turcanova@mil. sk
tel.: 0960 327 578

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: na ul Ku amfiteátru v Prešove
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 112000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 112000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.12.2022Poznámka k ponuke:
K pozemku sa viažu vecné bremená zapísaná na LV č. 3706:
- právo prechodu a prejazdu peši a motorovým vozidlom cez parc. KN C 5012/47 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.16/2010, úrad over. č. 282/2010 na zabezpečenie prístupu k stavbe súp. č. 11852 na parc. KN C 5012/30 a na parc. KN C 5012/30 ,
- povinnosť strpieť uloženie, prevádzku a údržbu inžinierskych sietí- plynovodov a ich príslušenstvá na parc. KN C 5012/47 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1-1793/2016- strpieť vstup a vjazd oprávneného na zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí- plynovodov a ich príslušenstva, zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremená, v prospech vlastníka parc. KN C 5012/30 a stavby súp. č. 11852 na parc. KN C 5012/30

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79558
Parcelné číslo pozemku 5012/47
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1105 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3705
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu