Pozemok Dulov_podiel 6/128, Dulov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: JUDr.Peter Filo
peter.filo@minv.sk
tel.: 032/7411373

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Ilava
Obec: Dulov
Katastrálne územie: Dulov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dulov
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 330  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 330  €
Dátum zverejnenia ponuky: 25.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2021Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76909
Parcelné číslo pozemku 110
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 494 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 589
Prevádzaný majetkový podiel 6/128

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1640773695_vyhodnotenie_ponuky_pre_spravcov_dulov_291221.doc