Pozemok E-KN parc. č. 129/2 k.ú. Južné Mesto, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Juh


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Ivanová
alena.ivanova@mil.sk
tel.: 0960 515 753

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Katastrálne územie: Južné Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemok bez adresy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 43000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 43000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2022Poznámka k ponuke:
Cez pozemok vedie železničná trať, nachádza sa v ochrannom pásme železníc a v záplavovom pásme, bez prístupu z verejnej komunikácie. Majetok je bližšie špecifikovaný v ZP č. 11/2022, vypracovanom Ing. Renátou Češelkovou. Identifikácia parciel č. OU-KE-KO12-K1-1971/2019 z 15.4.2019

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78179
Parcelné číslo pozemku 129/2
Druh pozemku orná pôda
Výmera 3566 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 14739
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Železnice slovenskej Republiky
Sídlo Klemensova8, 813 61 Bratislava
Cena 43000 €
IČO 31364504
Stav úspešný predaj
Protokol 1655893632_pk_pozemok_e__1292_juzne_mesto__kosice.docx