Pozemok Horné Bznince_podiel 4/30, Bzince pod Javorinou


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Horné Bznince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Bznince
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 265  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 265  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2023Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79804
Parcelné číslo pozemku 248/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 174 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 138
Prevádzaný majetkový podiel 4/30

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu