Pozemok parc. 1235/1 v k.ú. Vlčany, podiel, Vlčany


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 0376549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Pozemok parc. 1235/1 v k.ú. Vlčany, podiel".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79616
Parcelné číslo pozemku 1235/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 632 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 171
Prevádzaný majetkový podiel 1/3

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu