Pozemok parc. KN - C č. 3726 v k. ú. Pavčina Lehota, Pavčina Lehota


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Múčková
ivana.muckova@minv.sk
tel.: 041/5117 220

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Pavčina Lehota
Katastrálne územie: Pavčina Lehota
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, MPO, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 7300  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 7300  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.12.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76901
Parcelné číslo pozemku 3726
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2147 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 776
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Poznámka: Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1640595292_vyhodn_pk__27_12_2021_pavcina_lehota.docx