pozemok parcela C KN č. 109/76 v k.ú. Vlachy, Vlachy


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Anna Bullová
anna.bullova@minv.sk
tel.: 0961405410

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Vlachy
Katastrálne územie: Vlachy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vlachy
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 15100  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 15100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, žiadame aby doručil svoju ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom "PK - Vlachy pozemok 109/76 -neotvárať" najneskôr do 27.12.2022 do 15.00h na adresu Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina.
Rozhoduje dátum doručenia ponuky, NIE ODOSLANIA!
Cenová ponuka by mala obsahovať názov a sídlo záujemcu, právnu formu, meno, priezvisko, email zodpovedného zástupcu, IČO, špecifikáciu ponukového konania, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách, podpis záujemcu. Správca bude prihliadať len na ponuky doručené v stanovenej lehote.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79619
Parcelné číslo pozemku 109/76
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1126 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 507
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu