Pozemok Púchov, Púchov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Jana Hôrková
jana.horkova@minv.sk
tel.: 032/7411306

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Púchov
Obec: Púchov
Katastrálne územie: Púchov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Púchov
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 25700  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 25700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.07.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.07.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.08.2022Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78643
Parcelné číslo pozemku 1767/1
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 947 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3933
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu