Prenájom výrobných priestorov - obj. č. 5, Opatovce , Opatovce


nové

Správca ponuky

Správca: Nemocnica a ÚVTOS Trenčín
IČO: 00738301
Adresa správcu: Súdna 15
Mesto: Trenčín
PSČ: 91196
Kontaktná osoba: Andrea Vinczeová
andrea.vinczeova@zvjs.sk
tel.: 0917623213

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Opatovce
Katastrálne územie: Opatovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Opatovce 162
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 20  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 20  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 20  €
Dátum zverejnenia ponuky: 16.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Samostatne stojaca výrobná hala o celkovej ploche 340 m2 v areáli Otvoreného oddelenia Opatovce. Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Nemocnica pre obvinených odsúdených a ÚVTOS Trenčín, Súdna 15, 911 96 Trenčín ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke označenej heslom "Ponukové konanie objekt č. 5 - NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 14.09.2021 do 14 hod. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky. Oznamujeme záujemcom, že začiatok doby nájmu je možný od 01. 10.2021. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 76176
Podlahová plocha nebytového priestoru 340 m2
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 162
Číslo listu vlastnictva 114
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 272/4

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu