Rodinný dom s pozemkami k.ú. Malé Šarovce podiel 2/8, Šarovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Šarovce
Katastrálne územie: Malé Šarovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Šarovce 353
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 4650  €
Dátum zverejnenia ponuky: 18.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 17.06.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením "Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami k.ú. Malé Šarovce podiel 2/8."

Stavba
 
Identifikačné čislo 78163
Súpisné číslo stavby 353
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 150/4
Číslo listu vlastnictva 385
Prevádzaný majetkový podiel 2/8
Príslušenstvo čelné oplotenie, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, elektrická prípojka, spevnená plocha I., spevnená plocha II., prestrešenie vstupu, vonkajšie WC, prekrytie vstupu
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78164
Parcelné číslo pozemku 149/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 647 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 385
Prevádzaný majetkový podiel 2/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78165
Parcelné číslo pozemku 150/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1233 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 385
Prevádzaný majetkový podiel 2/8

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1655726529_zapis_pk_k.u.ms.doc