Rodinný dom súp.č. 856 s pozemkom v celosti v k.ú. Pribeta , Pribeta


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD.
katarina.lickova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Komárno
Obec: Pribeta
Katastrálne územie: Pribeta
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 24500  €
Dátum zverejnenia ponuky: 23.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.06.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - rodinný dom súp.č. 856 s pozemkami v celosti v k.ú. Pribeta".

Stavba
 
Identifikačné čislo 78180
Súpisné číslo stavby 856
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1202/1
Číslo listu vlastnictva 1169
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Stavba má 1. NP so začiatkom užívania v roku 1900, je z nepálených tehál, strešnú konštrukciu tvorí drevený krov sedlového tvaru a pálená škridla. Vonkajšia úprava je vápennocementová omietka.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78181
Parcelné číslo pozemku 1202/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 939 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1169
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78182
Parcelné číslo pozemku 1202/3
Druh pozemku záhrada
Výmera 394 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1169
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1655977152_zapis_pk_lv.oprava.doc