RTH Devínska Kobyla Bratislava, Bratislava - mestská časť Dúbravka


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Jana Turčanová
jana.turcanova@mil. sk
tel.: 0960 327578

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Dúbravka
Katastrálne územie: Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: bývalá raketová základňa bez adresy na ul. Plachého v Bratislave m.č. Dúbravka
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 466000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 466000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2023

Termín obhliadky: Obhliadka objektu sa uskutoční vo vopred telefonicky dohodnutom termíne najneskôr do 06.02.2023


Poznámka k ponuke:
Areál bývalej raketovej základne v lokalite Devínska Kobyla v Bratislave v k.ú. Devínska Nová Ves, Devín, Dúbravka. Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 186/2022, vypracovanom Ing. Jurajom Sedláčkom.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79786
Súpisné číslo stavby 6548 k. ú. Devínska Nová Ves
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3466/5
Číslo listu vlastnictva 3716
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priľahlé spevnené plochy, oporné múry a malé betónové objekty nachádzajúce sa v blízkosti priamo súvisiace s pôvodným využitím budovy
Stavba
 
Identifikačné čislo 79787
Súpisné číslo stavby 6549 k.ú. Devínska Nová Ves
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3466/6
Číslo listu vlastnictva 3716
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priľahlé spevnené plochy, oporné múry a malé betónové objekty nachádzajúce sa v blízkosti priamo súvisiace s pôvodným využitím budovy
Stavba
 
Identifikačné čislo 79788
Súpisné číslo stavby 6550 k. ú. Devínska Nová Ves
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3466/10
Číslo listu vlastnictva 3716
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priľahlé spevnené plochy, oporné múry a malé betónové objekty nachádzajúce sa v blízkosti priamo súvisiace s pôvodným využitím budovy
Stavba
 
Identifikačné čislo 79789
Súpisné číslo stavby 6551 k.ú. Devínska Nová Ves
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3466/11
Číslo listu vlastnictva 3716
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priľahlé spevnené plochy, oporné múry a malé betónové objekty nachádzajúce sa v blízkosti priamo súvisiace s pôvodným využitím budovy
Stavba
 
Identifikačné čislo 79790
Súpisné číslo stavby 4266 k.ú. Devín
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 2188/5
Číslo listu vlastnictva 594
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priľahlé spevnené plochy, oporné múry a malé betónové objekty nachádzajúce sa v blízkosti priamo súvisiace s pôvodným využitím budovy
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79791
Parcelné číslo pozemku 3785/25 k.ú. Dúbravka
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 97 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5608
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo pozemok sa nachádza telese príjazdovej komunikácie
Stavba
 
Identifikačné čislo 79806
Súpisné číslo stavby príjazdová komunikácia bez súp. č.
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3464/1 k.ú. Dev.Nová Ves, 2191/4,5 k.ú. Devín a 3782/3,5,6,7,13,14,18, 19,20,21, 24,35 k.ú. Dúbravka
Číslo listu vlastnictva stavba sa nezapisuje na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo celková dĺžka 3008,4m
Stavba
 
Identifikačné čislo 79807
Súpisné číslo stavby kanalizačný zberač bez súp. č.
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená viď príjazdová komunikácia
Číslo listu vlastnictva stavba sa nezapisuje na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Kanalizačný zberač je umiestnený v telese príjazdovej komunikácie. Gravitačné potrubie o celkovej dĺžke 2698,2 m, tlakové potrubie o celkovej dĺžke 194,8 m, 36 ks revíznych kanalizačných šácht
Stavba
 
Identifikačné čislo 79808
Súpisné číslo stavby prečerpávacia stanica kanalizácie bez súp. č.
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3930/16 k.ú. Dúbravka
Číslo listu vlastnictva stavba sa nezapisuje na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 79809
Súpisné číslo stavby vodovod bez súp. č.
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená viď príjazdová komunikácia
Číslo listu vlastnictva stavba sa nezapisuje na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Vodovod je umiestnený v telese príjazdovej komunikácie
Stavba
 
Identifikačné čislo 79829
Súpisné číslo stavby oplotenie areálu bez súp. č.
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 3466/1, 3466/106, 3466/107 v k. ú. Devínska Nová Ves, 2188/1, 2188/9 v k. ú. Devín
Číslo listu vlastnictva stavba sa nezapisuje na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu