Spoluvlastnícky podiel 3/32 na parcele EKN č. 94, k.ú. Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: PhDr. Lukáš Važan
lukas.vazan@minv.sk
tel.: 041/5117 387

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 368  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 368  €
Dátum zverejnenia ponuky: 15.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.12.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76892
Parcelné číslo pozemku 94
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 142 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 862
Prevádzaný majetkový podiel 3/32

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1639985322_vyhodnotenie_pk2__94.docx