spoluvlastnícky podiel k parc.CKN č.15473/11 v k.ú. NIVY, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: +421 9610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Čalovská ul.
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 25100  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 25100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.10.2021

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Ponúkaná nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 257/2020, ktorý podal Ing. Pavol Brúnai, Cabaj-Čápor, ev. č. 910337

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76514
Parcelné číslo pozemku 15473/11
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 932 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 990
Prevádzaný majetkový podiel 315/932