spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 z celku k spoločným nehn. veciam v k.ú. Gajary, Gajary


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: +421 9610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Malacky
Obec: Gajary
Katastrálne územie: Gajary
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova ul. č. 620, Gajary
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 22600  €
Dátum zverejnenia ponuky: 05.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.06.2022

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Spoločná nehnuteľnosť v k.ú. Gajary pozostáva z rodinného domu súp.č. 620 postavenom na parc.CKN č. 738 a pozemku parc. CKN č. 738 zast.pl. a nádv. vo výmere 550 m2. Príslušenstvo stavby tvorí plot, studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, elektrická prípojka, prípojka zemného plynu, spevnené plochy, prístrešok. Podrobný popis oceňovaných vecí obsahuje znalecký posudok č. 49/2020 zo dňa 9.4.2020, ktorý podal znalec Ing. Igor Matušek, evid.č.912246. Záujemca z radov štátnych rozpočtových alebo štátnych príspevkových organizácií je povinný v určenej lehote písomne prejaviť svoj záujem, ak tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má aj finančné krytie na jeho prevádzku. Ponuku treba zaslať v zalepenej obálke najneskôr do 6.6.2022 na poštovú adresu Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Obálku označte "Ponukové konanie - Neotvárať" ", " K sp.zn. OU-BA-MPO-2022/022707/HAR".

Stavba
 
Identifikačné čislo 78066
Súpisné číslo stavby 620
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 738
Číslo listu vlastnictva 198
Prevádzaný majetkový podiel 1/3
Príslušenstvo Plot, studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, elektrická prípojka, prípojka zemného plynu, spevnené plochy, prístrešok.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78067
Parcelné číslo pozemku 738
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 550 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 198
Prevádzaný majetkový podiel 1/3

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu